Condicions d’ús del lloc web

Us preguem que llegiu amb deteniment aquests termes i condicions d’ús del lloc web. En accedir o utilitzar aquest lloc web vostè accepta quedar vinculat per aquests termes i condicions. Si no esteu d’acord amb aquests, abstingueu d’utilitzar aquest lloc.
Aquestes pàgines web són propietat i estan mantingudes per Musicvall, Edicions Musicals SLU, amb domicili a Tavernes de la Valldigna, inscrita al Registre Mercantil de València (Tom 11459, foli 161, inscripció 1, full V-213937). El contingut està protegit per les lleis de propietat intel·lectual, propietat industrial i els tractats internacionals referents a aquestes lleis.

Propietat Intel·lectual
El contingut d’aquest lloc web està protegit per la propietat intel·lectual. Aquesta s’estén, a més a més del contingut inclòs al lloc web www.musicvall.com, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.
Musicvall, Edicions Musicals SLU ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda siga la correcta, Musicvall, Edicions Musicals SLU no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació siga exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no s’hi ha de confiar com si ho fos. Musicvall, Edicions Musicals SLU declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió a la informació continguda a les pàgines d’aquesta web.
Musicvall, Edicions Musicals SLU es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat de previ avís. Musicvall, Edicions Musicals SLU en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que puga fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.
Musicvall, Edicions Musicals SLU les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si escau, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, d’errors operatius o d’interrupcions en el servei o transmissió o d’errors en la línia al ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.
Musicvall, Edicions Musicals SLU no es fa responsable de les webs no pròpies a què es puga accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i risc i ventura exclusiva de l’usuari. Musicvall, Edicions Musicals SLU no recomana ni garanteix cap de la/les informació/ns obtinguda/des per o mitjançant un enllaç, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un enllaç, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un enllaç, tant en connectar al web de Musicvall, Edicions Musicals SLU com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.
De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la informació següent: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va triar en la primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre navegador. Tot i això, Musicvall, Edicions Musicals SLU no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Propietat d’aquestes pàgines i Propietat Industrial

Aquesta web és propietat de Musicvall, Edicions Musicals SLU. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços (hiperlinks) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web, són propietat exclusiva de Musicvall, Edicions Musicals SLU, llevat que s’especifique expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per Musicvall, Edicions Musicals SLU, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Musicvall, Edicions Musicals SLU l’ús que l’usuari puga portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut, dades, especialment material fotogràfic i musical o advertiments d’aquest web sense la prèvia autorització per escrit de Musicvall, Edicions Musicals SLU.

Privacitat i Protecció de Dades Personals

Musicvall, Edicions Musicals SLU reconeix la importància del seu dret a la intimitat i del tractament adequat de les seves dades personals. Us preguem que consulteu les condicions respectives a l’apartat de Política de privacitat, que s’inclouen a les presents condicions i passen a formar-ne part.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer/dirimir de totes les qüestions que se suscite sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els tribunals competents són els del domicili social de Musicvall, Edicions Musicals SLU, especificat en el present lloc web. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, li puga correspondre.

No obstant això, Musicvall, Edicions Musicals SLU tindrà el dret d’iniciar i presentar qualsevol reclamació o procediment judicial fonamentat en un incompliment de les presents condicions davant de qualsevol tribunal d’una jurisdicció competent.

What are you looking for?
Please type the word you want to search and press "enter"